Hansakontorets Statutter

Hansakontorets styre

Bli medlem av Hansakontoret

Det hanseatiske språk i Bergen

De europeiske språkdager

Utstilling i Hansakontoret

Litt av hvert


Hansakontorets Statutter

§1
Hansakontoret har som formål å samle hanseater, bedrifter, klubber og foreninger som medlemmer. Alle medlemmer er forpliktet til å spre kunnskap, glede og trivsel overfor andre medlemmer, byens befolkning, mennesker født i andre byer og grisgrendte strøk, samt utlendinger fra verden forøvrig. Likeledes å ta vare på Bergen bys tradisjoner, identitet og historie. Hansakontoret skal også være et forum for meningsutveksling, informasjon og påvirkning av utenforstående når det er nødvendig.

§ 2
Medlemskap kan kun erverves via et annet medlem som anbefaler deg. Det må sendes søknad via internett. Alle medlemmer får egen mail adresse med navnetsitt@hansakontoret.no. Om du ikke har PC eller Mac for mottakelse av mail, som benyttes for til informasjon og innkalling av medlemmer, kan du ikke bli medlem. Medlemskapet er personlig og du har lov å medbringe 1. stk ledsager. Ledsager kan delta i meningsutvekslinger og gledespredning men har ikke stemmerett ved generalhanse (Generalforsamling) om ikke eget medlemskap erverves. Et medlem som også er ledsager kan på denne måten ta med seg to ledsagere. Medlemskapet bekreftes ved innbetaling av kontingent. Hanse betyr forsamling/skare/hord/samling med mennesker.

§3
Generalhanse er Hansakontoret øverste myndighet. Det kan voteres over statuttene. Endringer krever simpelt flertall. Hansakontorets oldermann har vetorett. Forsamlingen skal godkjenne årsmelding og regnskap. Den velger bestyrelseshanse etter forslag fra kontorets valghanse. Den velger også revisor og ny valghanse. Den valgte Bestyrelseshanse etablerer seg på generalhansen, og utpeker sin formann og dennes bisittere.

§4
Bestyrelshanse skal ha syv medlemmer relatert til byens 7 fjell og et råd bestående av 4 medlemmer. Rådsmedlemmene innkalles når man finner det nødvendig. Hansens bestyrelse er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er tilstede. Oldermannen som også kalles Ulriken (643moh) har møte- og stemmerett i bestyrelseshanse. Bestyrelseshanse møtes når formannen eller et medlem i samråd med formannen eller oldermannen bestemmer seg for det. Styret er ansvarlig for at det avholdes et årlig julearrangement, ølfestival og europeiske språkdager.

§5
Oldermannen som velges og kan ha vervet på livstid, skal forvalte det nye Hansakontorets tradisjoner og fremme Bergens egenart.

§6
Hansakontoret har som forpliktelse og dele ut Hansaprisen når et verdig kandidatur fremstår.

§7
Styrets formann og viseformann kan være kvinner.
• Formannen kan tituleres som Rundemannen (568 moh)
• Viseformannen kan tituleres som Blåmannen (544 moh)
• Kassereren kan tituleres som Sandviksfjellet (417moh)
• Styrets sekretær kan tituleres som Lyderhorn (396 moh)

Det øvrige bestyrelseshanse består av:
Fløyen (399 moh), Damsgårdfjellet (344 moh),
Løvstakken (477 moh)

Oldermannen kan tituleres som Ulriken (643)

Rådet som består av 4 valgte medlemmer skal tituleres som Rådmann/ Rådmenn selv om det skulle være kvinner. Bestyrelseshanse er ansvarlig for å utpeke representanter i andre Hanseatiske bosetninger og faktorier.

ß